Detecció d'Incendis

Avantprojectes, Projectes Bàsics i Projectes Executius de la instal·lació de Detecció d'Incendis. Aquesta instal·lació, és la que ens ajuda, en primera instància, a detectar un conat d'incendi, i poder activar el protocol establert per a l'extinció de l'incendi i alhora l'evacuació de les persones.

Normalment està instal·lat en un ús Administratiu, Residencial Públic, Hospitalari, Docent, Comercial, Pública Concurrència, Aparcament i Industrial. En el cas d'ús Residencial Habitatge, només seria preceptiu si l'altura d'evacuació excedeix dels 50m.

Extinció d'Incendis

Avantprojectes, Projectes Bàsics i Projectes Executius de la instal·lació d'Extinció d'Incendis. Aquesta instal·lació és la que fan servir quan s'ha detectat l'incendi els E.P.I. (Equips de Primera Intervenció) i els S.P.E.I.S. (Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament), en segona instància.

Trobem instal·lacions d'Extinció d'Incendis en tots els usos, ja que l'extinció portàtil (extintors) és obligatòria per a qualsevol ús, mentre que en funció de l'ús i la superfície, hauríem d'instal·lar a més, boques d'incendi equipades, columna seca, ruixadors automàtics, etc.

Sectorització i Evacuació

La Sectorització d'Incendis, és la que ens ajuda a tenir el foc controlat en un recinte definit per les normatives en Protecció Contra Incendis i a la vegada ens ajuda a disposar de recorreguts d'Evacuació protegits per realitzar una correcte i ràpida Evacuació dels ocupants de l'edifici incendiat.

És important una correcta Sectorització, segons l'ús, i sobretot unes dimensions de portes, passadissos i escales, de les vies d'Evacuació, segons el càlcul d'evacuació dels ocupants de l'edifici.

Ampliació Informació

Tipus de Detectors d'Incendi

Existeixen diversos tipus de detectors, segons el lloc i el tipus d'incendi que es pugui ocasionar. Tenim els detectors òptics de fum, els més utilitzats, però també n'hi ha d'altres, com els detectors iònics, els termovelocimètrics, els detectors de conductes, els detectors lineals, els detectors per aspiració i els detectors de gasos.

Tipus d'Instal·lacions d'Extinció d'Incendis

Podem dividir les instal·lacions d'extinció d'incendis, en manuals i automàtiques. Les manuals serien els extintors portàtils, les boques d'incendi equipades (B.I.E.) i la columna seca, per una altra banda tindríem les automàtiques, com són els ruixadors, ja siguin normals o els de resposta ràpida (E.S.F.R.), l'extinció per gas o per aigua nebulitzada i l'espumògen.

La Importància de la Sectorització

Segons l'ús al que es destini l'edifici, la seva sectorització es basarà en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) o en el Reglament de Seguretat Contra Incendis en el Establiments Industrials (RSCIEI). En el cas del CTE la superfície del sector ens la donarà els seu ús, ja sigui, Residencial Habitatge, Administratiu, Comercial, Residencial Públic, Docent, Hospitalari, Pública Concurrència o ús d'Aparcament. Mentre que en el cas del RSCIEI, ens ho donarà la tipologia de la nau industrial, i la seva càrrega de foc.

Una Correcta Evacuació pot Salvar Moltes Vides

El càlcul d'evacuació d'un edifici és molt important, ja que conjuntament amb la sectorització, pot fer que en un incendi, tots els ocupants, puguin sortir il·lesos, o en el pitjor dels casos, quedin confinats en un sector protegit. El càlcul sempre es fa segons una ocupació establerta en funció del tipus d'estància. Un cop tenim realitzat el càlcul d'ocupació de l'edifici, definirem els recorreguts d'evacuació i les amplades de les portes, passadissos i escales, per tal de realitzar una correcte evacuació de tots els ocupants de l'edifici.