Circuit Tancat de Televisió

El Circuit Tancat de Televisió (C.T.T.V.) està format bàsicament, per les càmeres de videovigilància i els videograbadors, matrius o servidors per tal d'enregistrar qualsevol anomalia que es pugui detectar.

L'ús de càmeres per a videovigilància, cada vegada està més extens a qualsevol ús de l'edifici, ja sigui, per seguretat, per control de la fabricació, per redundància de rondes de vigilants, etc.

Control d'Accés

La instal·lació de Control d'Accés és fonamental en els usos, on es vol controlar el trànsit de persones. A la vegada, el Control d'Accés, també pot servir per controlar les entrades i sortides del personal.

Podem vincular el Control d'Accés amb el C.T.T.V. per tal de verificar les rondes de vigilància dels vigilants nocturns. D'aquesta manera les càmeres el segueixen per on va passant.

Detecció d'Intrusió

Mitjançant la Detecció d'Intrusió, podem detectar la presència inesperada d'una persona aliena. Aquesta instal·lació normalment està vinculada a les instal·lacions de C.T.T.V. i a la de Control d'Accés.

La Detecció d'Intrusió pot ser perimetral, per tal de vigilar una entrada no permesa a dintre de la parcel·la, o interna, per tal de detectar un accés no controlat a l'interior de l'edifici vigilat.

Ampliar Informació

Circuit Tancat de Televisió

El C.T.T.V. pot estar format per càmeres de tecnologia analògica o digital. Les càmeres analògiques van connectades mitjançant un cable RG-59 mentre que les càmeres digitals utilitzen la tecnologia IP. Aquesta última és molt més versàtil, ja que tant la instal·lació de càmeres com el seu trasllat a una nova ubicació, és molt més ràpid i econòmic. Per una altra banda, disposem de diversos tipus de càmeres, les càmeres fixes, que poden ser tant internes com externes, les domo que tenen la particularitat que poden rotar 360º en l'eix horitzontal i poden rotar a la vegada 180º en l'eix vertical i que també poden ser interior o exterior i per últim tenim les Pan Tilt Zoom (PTZ), que són càmeres domo però que disposen de zoom.

Avantatges del Control d'Accés

Amb el sistema de Control d'Accés podem controlar, el nivell d'accés a l'edifici que té cada individu, ja que hi pot haver algú a qui nosaltres li donem l'accés només a la planta primera o a una sala determinada, mentre que una altre tingui accés a la planta primera, segona i tercera, a més de diverses sales, per tant podríem dir que és una manera de delimitar els privilegis que té cada persona dintre d'un edifici. Per una altra banda també podem realitzar el control horari d'aquest individu, ja que podem saber quan entra, quan surt o a quines sales va, ja que accedeix mitjançant el sistema de control d'accés. Aquest sistema, també té la particularitat que és molt versàtil, ja que si ve algun operari extern a reparar un climatitzador, al moment li farem la seva targeta d'accés només i exclusivament a la sala tècnica on estigui ubicat aquest climatitzador. D'aquesta manera podem estar segurs que només podrà accedir a on nosaltres li donem privilegis.

Tipologia de Detecció d'Intrusió

El sistema de Detecció d'Intrusió està format per detectors d'intrusió i contactes magnètics, que donen la senyal a la central d'intrusió. Els detectors d'intrusió poden ser de diversos tipus; tenim les barreres perimetrals, instal·lades al perímetre de la parcel·la, que donen l'alarma quan algú trenca la barrera infraroja; els detectors volumètrics que detecten el moviment en el seu camp d'acció, normalment ubicat a l'interior de l'edifici en els accessos des de l'exterior, els detectors duals, que combinen els infrarojos amb les microones, els detectors sísmics i els detectors de trencament de vidres. Finalment també tenim els contactes magnètics que s'instal·len a les portes que accedeixen a l'edifici, d'aqueta manera podem detectar una obertura d'una porta no autoritzada.

Building Management System (BMS)

El Building Management System o BMS, és una aplicació informàtica que integra les tres instal·lacions de seguretat, de tal manera que poden interactuar entre elles. Per posar un exemple, podem tenir el sistema de control d'accés bloquejat, ja que no ha d'entrar ningú durant la nit, però ens salta l'alarma d'una porta d'accés a l'edifici mitjançant el contacte magnètic i al moment el detector volumètric instal·lat en aquesta porta, també dóna l'alarma a la central d'intrusió, al estar els sistemes interconnectats, podem dirigir una càmera domo, que pugui estar vigilant dues portes que automàticament visualitzi la porta afectada per la intrusió d'un individu a l'interior de l'edifici. També podem per exemple fer el seguiment que realitza un dels vigilants, ja que a mesura que va accedint a diversos nivells mitjançant el sistema de control d'accés podem desactivar el sensor d'intrusió d'aquella zona i a la vegada fer un seguiment del vigilant mitjançant les càmares.